O nás

Newport Group
Pre nás v Newport Group je vzdelávanie poslaním. Počas nášho, viac ako 10 ročného, pôsobenia na trhu v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb a poradenstva, je naším cieľom prinášať riešenia, ktoré zodpovedajú aktuálnym potrebám našich zákazníkov. Napĺňanie tohto cieľa je možné len prostredníctvom úzkej spolupráce so zákazníkmi, pochopením a dôslednou implementáciou ich potrieb, požiadaviek, názorov a skúseností. 

Spolupráca
Vďaka spolupráci so zamestnávateľmi, prenosu zahraničného know-how a elementov duálneho vzdelávania z nemeckého BiBB Bundesinstitut für Berufsbildung, rakúskeho BBRZ Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum a britského EEF The manufacturer's organisation, sme vytvorili ponuku moderného, efektívneho a na prax orientovaného vzdelávania.

Ciele
Naším cieľom je zvýšiť šance každého človeka, aby sa mohol úspešne uplatniť na trhu práce, posunúť sa v kariére alebo zamestnaní. Našimi službami a vzdelávacími programami prispievame k rovnosti šancí a úspešnej sociálnej politike na trhu práce. 

Čo pokladáme za dôležité pri našej práci?
Ponuka našich kurzov má za cieľ, aby sa u nás ľudia naučili zručnostiam a znalostiam potrebným na trhu práce. Základnými princípmi sú kvalita, sebaurčenie, sebakontrola a osobná zodpovednosť. Kladieme dôraz na ochranu individuálnych a skupinových záujmov našich účastníkov.

Ktoré hodnoty sú pre nás dôležité?
Hlavnými hodnotami pri našom jednaní je vždy rešpekt, hodnota človeka, dôraz na kvalitu, emancipácia a rovnosť jednotlivcov. Náš prístup je založený na podpore individuálnych schopoností a možnostií jednotlivcov. 

Naša práca je dôležitá!
Uvedomujeme si, že trh práce potrebuje poskytnúť ľuďom možnosť rýchlejšej a flexibilnejšej prípravy ako poskytuje školský systém. Prostredníctvom našich partnerských oragnizácií zo zahraničia sa neustále snažíme zlepšovať nami poskytované služby. Naše ciele, vízia a hodnoty sú základom nášho jednania na všetkých úrovniach.

 

Program inovačného vzdelávania:

1. Rozvoj komunikačný zručností vo výchovno-vzdelávacom procese

Evidenčné číslo oprávnenia: 41/2022 – IV

Vymedzenie obsahového zamerania: 

Obsahom inovačného vzdelávania v súlade s § 55 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. sú inovatívne teoretické a praktické informácie z oblastí komunikácie so žiakmi a deťmi, zvládania stresových situácií, efektívneho riešenia problémov. Vzdelávanie sa zameriava na rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti komunikačných zručností vo výchovno-vzdelávacom procese. Ide o oblasť zvládania najčastejších problémov vznikajúcich pri komunikácií pedagóg - žiak, pedagóg - rodič, pedagóg - zákonný zástupca. Hlavným cieľom je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií PZ/OZ č. 3.1 podľa profesijných štandardov vydaných pokynom ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a ich realizácia v každodennej praxi učiteľa.

Cieľová skupina programu:

Kategória: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, psychológ a školský psychológ, kariérový poradca

 

V prípade záujmu alebo ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese: office@newportgroup.sk