Dĺžka trvania kurzu:

68 hodín
(28 hodín teória, 40 hodín prax)

Rozsah hodiny:

45 minút

Číslo akreditácie:

3382/2014/75/1

Skladové hospodárstvo

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda kľúčové činnosti z oblasti skladového hospodárstva a logistiky. Vie pracovať so skladovým softvérom. Vie si v malom a strednom podniku nastaviť vlastný systém skladového hospodárstva. Ovláda základné činnosti potrebné pre výkon činnosti skladníka, referenta skladového hospodárstva vo výrobných a obchodných prevádzkach, vie manipulovať so zásobami, riadiť ich tok, organizovať ukladanie materiálu s ohľadom na potreby podniku.


  • Základy a technológia skladového hospodárstva v oblasti riadenia zásob
  • Podniková logistika, jej optimalizačné problémy a kľúčové činnosti
  • Logistické funkcie a operácie vo výrobných podnikoch, obchodných organizáciách a zasielateľských podnikoch
  • Vzťahy logistických činností a logistických nákladov
  • Kľúčové činnosti v logistike
  • Inventarizácia
  • Výpočet skladových nákladov a nákladov na udržanie zásob
  • Práca so skladovým softvérom