Dĺžka trvania kurzu:

5 dní
(40 hodín priameho tréningu)

Rozsah hodiny:

45 minút

Cieľová skupina:

 • Bez obmedzenia

Sebarozvoj a sebapoznanie

Efekt pre účastníkov:

 • Získať schopnosti v medziľudskom kontakte.
 • Porozumieť svojmu vlastnému správaniu s sociálnom kontakte.
 • Získať kompetenciu v riešení zložitejších interpersonálnych situáciách.
 • Poskytnutie zážitku.
 • Zlepšiť a prehĺbiť sebapoznanie.
 • Uvedomovať si odozvu na vlastné pôsobenie na ľudí.
 • Naučiť sa väčšej asertivite.
 • Byť vnímavejší k pocitom druhých.

Obsahový rámec:

 • Interpersonálne vnímanie a citlivosť v sociálnom styku
  • Ako  vnímam seba, ako ma vníma okolie, ako ja vnímam okolie
  • Moje správanie v skupine
  • Vnímanie neverbálnych pocitov druhých
  • Empatia
 • Reflexia svojich vlastných pocitov
  • Vnímanie pocitov iných
  • Moja vlastná optika pri posudzovaní správania iných
 • Emocionálne sebavyjadrenie
  • Emocionálne sebavyjadrenie podporujúce sebapoznanie
  • Budovanie osobnej identity
  • Orientácia na pozitívne sebaprežívanie
  • Práca s dôverou v skupine
 • Komunikácia medzi ľuďmi
  • verbalita a neverbalita
  • chyby v komunikácii
 • Asertivita v  živote
  • zásady asertivity v komunikácií
  • využívanie asertívnych techník
  • schopnosť povedať „nie“, alebo nepríjemné skutočnosti
  • Hranice v medziľudskej interakcii a ich určenie
 • Spätná väzba
  • dávanie spätnej väzby
  • prijímanie spätnej väzby
  • Narábanie s pochvalou a kritikou
 • Práca s reflexiou
  • Interpretovanie, čo sa deje vo mne
  • interpretovanie, čo sa deje v skupine
  • zakomponovanie prežitého zo zážitkových aktivít do reálneho života