Dĺžka trvania kurzu:

1800 hodín
(468 hodín teória, 1332 hodín prax)

Rozsah hodiny:

45 minút

Číslo akreditácie:

3382/2017/107/7

Priemyselný mechanik

Efekt pre účastníkov:

 • Majú vedomosti o normalizácii v technickom kreslení, základoch pravouhlého premietania, technickom zobrazovaní telies, zásadách kótovania na strojníckych výkresoch, spôsob označovania povrchu, presnosti rozmerov a geometrických tolerancií.
 • Poznajú technické materiály používané v priemyselnej mechanike. Všetky tieto materiály vedia opracovať pomocou ručných nástrojov.
 • Dokážu aplikovať získané vedomosti prostredníctvom počítačovej podpory CAD.
 • Vedia samostatne pracovať so softvérovým programom 3D CAD Design Software. Zároveň ovládajú technické pojmy a definície montážnej technológie.
 • Vedia čítať a kresliť strojárske výkresy súčiastok.
 • Ovládajú technické pojmy a definície montážnej technológie.
 • Vedia čítať a kresliť strojárske výkresy súčiastok.
 • Vedia stanoviť správny technologický postup a zvoliť optimálne podmienky pre výrobný proces a presne definovať jednotlivé časti.
 • Správne sa orientujú v príslušných normách a technických predpisoch.
 • Poznajú základné spôsoby spracovania technických materiálov pomocou špecializovaných strojov a zariadení - sústruh, brúska, fréza, vŕtačka.
 • Dodržiavajú zásady a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Ovládajú základnú terminológiu elektrotechniky, pneumatických, hydraulických a elektropneumatických ovládacích prvkov v priemyselnej výrobe.
 • Vyznajú sa v energetických a informačných tokoch v pneumatických, hydraulických a elektropneumatických systémoch.
 • Poznajú pneumatické, hydraulické komponenty a elektropneumatické komponenty v mechanických priemyselných systémoch.
 • Vedia samostatne analyzovať, inštalovať pneumatické, hydraulické komponenty a elektropneumatické komponenty v mechanických priemyselných systémoch.
 • Vedia samostatne programovať a pracovať na CNC strojoch. Ovládajú taktiež kontrolu a nastavenie funkcií mechanických častí priemyselných systémov.
 • Vedia samostatne vybrať, pripojiť, zapojiť a použiť meracie, skúšobné a diagnostické nástroje.
 • Vedia samostatne vybrať, pripojiť, zapojiť a použiť meracie, skúšobné a diagnostické nástroje.
 • Dokážu namerané a zistené hodnoty spracovať.
 • Vyznajú sa v údržbe mechanických častí výrobnej techniky v priemysle.
 • Vyznajú sa v údržbe pneumatických a hydraulických systémov a ich elektrických komponentov.
 • Ovládajú bezpečnosť mechanických častí systémov a pracuje v súlade s bezpečnostnými predpismi podniku.
 • Ovládajú kontrolu a nastavenie funkcií pneumatických a hydraulických systémov.
 • Vedia samostatne vybrať, pripojiť, zapojiť a použiť meracie, skúšobné a diagnostické nástroje.
 • Dokážu namerané a zistené hodnoty spracovať.
 • Ovládajú bezpečnosť pneumatických a hydraulických systémov a pracuje v súlade s bezpečnostnými predpismi podniku.
 • Poznajú prevádzku mechanických častí, pneumatických a hydraulických systémov a rozumie plánovaniu a riadeniu prevádzky.
 • Vedia kontrolovať a vyhodnocovať pracovné výsledky.
 • Ovládajú manažment kvality podniku.
 • Vedia zavádzať komponenty mechanických, pneumatických a hydraulických systémov do prevádzky.
 • Poznajú prevádzku mechanických častí, pneumatických a hydraulických systémov a rozumie plánovaniu a riadeniu prevádzky.
 • Poznajú postupy, ktoré minimalizujú vplyv na životné prostredie.
 • Dbajú na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Obsahový rámec:

 • Technické kreslenie, Technológia spracovania kovov a nekovov
  • Technické kreslenie
  • Technológia spracovania kovov a nekovov
 • SolidWorks, Strojové súčiastky a mechanizmus
  • Konštrukčný kresliaci program SolidWorks
  • Strojové súčiastky a mechanizmy
 • Výroba a montáž jednoduchých modulov a technických subsystémov
  • Strojové obrábanie mechanických častí
  • Technológia montáže
 • Analýza pneumatických, hydraulických a elektropneumatických ovládacích prvkov
  • Základy elektrotechniky
  • Pneumatické, hydraulické a elektropneumatické ovládacie prvky
  • Inštalácia a testovanie pneumatických, hydraulických a elektropneumatických ovládačov a zariadení
 • CNC technika, Kontrola a nastavenie funkcií mechanických systémov
  • Základy programovania a obsluha CNC obrábacích strojov
  • Kontrola a nastavenie funkcií mechanických systémov
 • Údržba mechanických systémov, pneumatických a hydraulických zariadení
  • Údržba mechanických systémov
  • Údržba pneumatických a hydraulických zariadení
 • Bezpečnosť mechanických systémov, Pneumatické a hydraulické systémy
  • Bezpečnosť mechanických systémov a bezpečnosť práce
  • Kontrola a nastavenie funkcií v pneumatických a hydraulických systémoch
 • Bezpečnosť, Plánovanie a riadenie prevádzky a kontrola pracovných výsledkov
  • Bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce
  • Plánovanie a riadenie prevádzky, kontrola a vyhodnocovanie pracovných výsledkov
  • Manažment kvality
 • Zavádzanie do prevádzky, Ochrana ŽP a Bezpečnosť práce
  • Zavádzanie do prevádzky: prevádzka mechanických častí priemyselných systémov
  • Ochrana životného prostredia
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci