Dĺžka trvania kurzu:

1800 hodín
(451 hodín teória, 1349 hodín prax)

Rozsah hodiny:

45 minút

Nástrojár

Efekt pre účastníkov:

 • Poznajú základnú odbornú terminológiu a technickú dokumentáciu.
 • Poznajú vlastnosti technických materiálov, kovové a nekovové technické materiály, lícovanie a presné meradlá, orysovanie a označovanie obrobkov.
 • Dokážu preukázať zručnosti v ručnom trieskovom obrábaní ako sú základy ručného spracovania nekovových materiálov a základy ručného spracovania kovových materiálov.
 • Dokážu používať konštrukčný kresliaci program SolidWorks.
 • Dokážu vykonávať strojové a trieskové obrábanie pomocou bežných obrábacích strojov, ktoré zahŕňa činnosti ako sú lícové a presné opracovanie, základy trieskového obrábania, základy sústruženia a frézovania.
 • Dokážu sa orientovať v prevádzkovej dokumentácií a pracovať s ňou, dokáže kontrolovať, plánovať a organizovať prácu, nastaviť vhodné pracovné postupy a kroky a má poznatky o systéme zabezpečovania kvality.
 • Majú základné znalosti z elektrotechniky, pozná bezpečnostné predpisy pri práci s elektrickým prúdom a vie poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch spôsobených elektrickým prúdom. Zároveň majú skúsenosti s používaním zváracej techniky a pozná základné zváracie postupy.
 • Poznajú riadiace techniky a vedia ich realizovať, dokážu zadávať a meniť riadiace programy, vypracovať a aplikovať testovacie programy, testovať aplikačné programy riadenia a opravovať chyby a dokumentovať zmeny. Zároveň poznajú proces tušírovania, vedia používať tušírovací lis a poznajú tušírovacie techniky.
 • Poznajú strojové súčiastky a mechanizmy.
 • Majú teoretické aj praktické vedomosti a zručnosti s prácou so spojmi a spojovacími súčiastkami, mechanizmami, konštrukciami, zdvíhacími a dopravnými zariadeniami, zariadeniami na prenos bremien.
 • Poznajú technológiu montáže a demontáže strojových súčiastok.
 • Poznajú základné pojmy z oblasti údržby a opravy konštrukčných súčiastok a konštrukčných celkov, vedia pracovať z rozpočtom údržby, vedia zabezpečiť kontinuálny proces zlepšovania, plánovať a dokážu vytvárať návody na obsluhu.
 • Poznajú spôsoby ako organizovať prevádzku, identifikovať príčiny opotrebenia, identifikovať príčiny porúch, analyzovať škody, pozná mazivá a chladiace mazivá, ochranné prostriedky proti korózií, dokáže vykonať skúšky funkčnosti a pozná spôsoby ekologickej likvidácie odpadov.
 • Vedia vytvárať a pracovať s technickou dokumentáciou, návodmi na obsluhu, podkladmi pre údržbu a inšpekcie.
 • Majú teoretické poznatky z tém ako sú sledovanie chýb na obrobkoch, metóda presného merania, metóda kontroly povrchu, jemné a vysokorýchlostné obrábanie, výpočty presnosti a iné. Zároveň disponujú praktickými zručnosťami a dokážu ovládať stroje s ohľadom na príslušné bezpečnostné predpisy, používať dopravné prostriedky, kontrolovať a zaistiť bezpečnosť v pracovnej oblasti.

Obsahový rámec:

Technická dokumentácia a ručné obrábanie

 •    Technická dokumentácia
 •    Kontrola, orysovanie a označovanie konštrukčných súčiastok
 •    Ručné trieskové obrábanie, delenie a pretváranie

SolidWorks a strojové obrábanie

 •    Konštrukčný kresliaci program SolidWorks
 •    Strojové a trieskové obrábanie pomocou bežných obrábacích strojov
 •    Pneumatika

Prevádzková dokumentácia, kontrola, plánovanie a organizácia práce, Systém zabezpečovania kvality

 •    Prevádzková dokumentácia
 •    Kontrola, plánovanie a organizácia práce
 •    Systém zabezpečovania kvality

Základy elektrotechniky

 •    Základy elektrotechniky
 •    Zváracia technika

Riadiaca technika, Tušírovanie, Funkčne vhodná montáž a demontáž konštrukčných celkov 1

 •    Riadiaca technika
 •    Tušírovanie
 •    Funkčne vhodná montáž a demontáž konštrukčných celkov 1

Funkčne vhodná montáž a demontáž konštrukčných celkov 2

 •    Funkčne vhodná montáž a demontáž konštrukčných celkov 2

Údržba a oprava konštrukčných súčiastok a konštrukčných celkov 1

 •    Údržba a oprava konštrukčných súčiastok a konštrukčných celkov 1

Údržba a oprava konštrukčných súčiastok a konštrukčných celkov 2 a Skúšky a odovzdanie nástrojov do užívania 1

 •    Údržba a oprava konštrukčných súčiastok a konštrukčných celkov 2
 •    Skúšky a odovzdanie nástrojov do užívania 1

Skúšky a odovzdanie nástrojov do užívania 2

 •    Skúšky a odovzdanie nástrojov do užívania 2