Dĺžka trvania kurzu:

2 dni 
(16 hodín priameho tréningu)

Rozsah hodiny:

45 minút

Cieľová skupina:

 • Manažéri
 • Vedúci pracovníci

Motivácia zamestnancov

Efekt pre účastníkov:

 • Osvoja si informácie potrebné k efektívnej motivácii svojich zamestnancov.
 • Identifikujú svoje pozitíva, negatíva a príležitosti pre rozvoj v oblasti motivácie svojich zamestnancov vyplývajúce z manažérskeho štýlu.
 • Naučia sa pracovať s individuálnymi odlišnosťami zamestnancov a využiť ich v prospech plnenia pracovných cieľov.
 • Osvoja si rôzne možnosti nefinančného motivovania zamestnancov.
 • Precvičia si tvorbu motivačného profilu zamestnanca.
 • Precvičia si vedenie motivačného rozhovoru.

Obsahový rámec:

 • Motivácia
  • podstata motivácie
  • základné predpoklady a podmienky efektívneho pracovného výkonu
 • Teórie motivácie
  •  Rozhodujúce motívy ľudského správania
  •  Maslowova hierarchia potrieb
  •  Alderferova teória
  •  Herzbergova teória
  •  McClellandova teória
  •  Teória očakávania
 • Faktory motivácie zamestnancov
  •  motívy
  •  rozdelenie motívov
  •  kvality motivátora
  •  motivačné bariéry
  •  manažérsky štýl a motivácia
  •  motivujúci štýl práce manažéra
 • Pracovník a možnosti motivácie
  •  záujem a schopnosti pracovníka
  •  motivácia z uhlu pohľadu zamestnancov
  •  očakávania špičkových pracovníkov od svojho pracoviska
 • Manažér ako motivátor
  •  základné podmienky motivácie
  •  motivačný rozhovor
  •  zásady motivačného rozhovoru
  •  kroky, ktoré by mal dodržať motivátor
  •  motivačný profil zamestnanca