Dĺžka trvania kurzu:

590 hodín
(200 hodín teória, 390 hodín prax)

Rozsah hodiny:

45 minút

Číslo akreditácie:

3382/2016/29/2

Mechatronik v automobilovom priemysle

Obsahový rámec:

 • Požiadavky na prácu v oblasti automobilovej mechatroniky
  • Pracovné podmienky v oblasti mechatroniky
  • Prehľad požiadaviek na odborné znalosti
  • Podniky automobilovej výroby na Slovensku
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Ochranné osobné pracovné prostriedky
  • Požiarna ochrana
 • Technické kreslenie
  •  Normalizácia v technickom kreslení
  • Strojnícke kreslenie
  • Kreslenie a čítanie výkresov základných strojných súčiastok a zostáv
  • Technické výkresy
 • Elektrotechnické kreslenie
  • Základy elektrotechnického kreslenia
  • Kreslenie elektrotechnických schém
  • Kreslenie elektrotechnických funkčných častí
  • Zásady kreslenia elektrotechnických schém
  • Technická dokumentácia v elektronike
  • Typy schém používaných v elektronike
  • Schémy v elektropneumatike, elektrohydraulike
 • Základy technickej mechaniky
  •  Prútové konštrukcie
  •  Kinematika
  •  Dynamika
  •  Hydromechanika
  •  Termomechanika
  •  Aeromechanika
  • Riešenie prútovej konštrukcie
  • Posuvný a rotačný pohyb
  • Prevody – výpočet, voľba sklz, obvodová sila
  • Dynamika v príkladoch
  • Hydraulické obvody
  • Pneumatické obvody
  • Spaľovacie motory, kompresory
  • Tepelné čerpadlo
  • Chladiaci obeh
 • Mechatronika
  •  Úvod do mechatroniky
  • Modulárny prístup k mechatronike
  • Automatizované systémy
  • Teória a riadenie regulácie
  • Magnetický senzor
  • Indukčný senzor
  • Kapacitný senzor
  • Ultrazvukový senzor
  • Tenzometrický senzor
  • Optoelektrický senzor
  • Kalibrácia silového senzora
  • Modelovanie mechatronických systémov
  • Prechodové charakteristiky prechodových sústav
  • Nespojitý regulačný proces
  • Prechodové charakteristiky spojitých regulátorov s prenosmi P, PI, PID
 • Základy strojárskych technológií
  •  Ručné spracovanie kovov
  • Základné klampiarske práce
  • Spoje a spojovacie súčiastky
  • Časti strojov
  • Technológia montáže a demontáže strojových súčiastok
  • Utesňovanie súčiastok a spojov
  •  Mechanizmy
  • Zdvíhacie a dopravné stroje
  •  Náradie
 • Základy automobilovej elektrotechniky
  • Elektrické napätie
  • Elektrický prúd
  • Elektrický odpor
  • Základné elektrické prvky v automobiloch
  • Elektrické zariadenia automobilov
 • Technológia výroby automobilov
  • Základné klampiarske práce
  • Montáž a demontáž motorových vozidiel
  • Základy opráv elektroinštalácie vozidla
 • Pneumatické systémy
  • Pneumatické mechanizmy
  • Riadenie pohybu pneumotorov
  • Pneumatické mechanizmy v praxi
  • Elektropneumatické mechanizmy
  • Základné obvody elektro-pneumatického riadenia
  • Elektro-pneumatické riadenie v prax
 • Hydraulické systémy
  • Rozdelenie hydrauliky
  • Schematické značky hydraulických prvkov
  • Stavba hydraulického zariadenia
  • Tvorba schém zapájania
  • Rovinná brúska – meranie objemovej dodávky generátora
  • Ohýbačka – priamo riadený tlak obmedzujúci ventil
  •  Valčeková trať – pôsobenie odporu proti prietoku
  •  Raziaci lis – ovládanie jednočinného motora
  • Naberacie zariadenia – ovládanie dvojčinného motora
  •  Vypalovacia pec – funkcia rozvádzača ¾
  • Upínací prípravok – riadenie rýchlosti škrtiacim ventilom
  • Hydraulický žeriav – funkcia brzdiaceho ventilu
  • Riadenie posuvu sústruhu – regulácia rýchlosti regulátorom prietoku
  • Hobľovačka – obtokové zapojenie
  • Vŕtačka – funkcia tlakového ventilu
  • Lisovací stroj – posuvné riadenie dvoch valcov
 • Elektrohydraulické systémy
  • Prednosti elektrohydrauliky
  • Schematické značky elektrohydraulických prvkov
  • Členenie elektrohydraulického zariadenia
  • Tvorba schémy zapojenia pri elektorhydraulickom ovládaní
  • Postup pri konštrukcii elektrohydraulického zariadenia
  • Valcovacia stolica – priame nastavenie magnetického ventilu
  • Valcovacia stolica- nepriame nastavenia magnetického ventilu
  • Ťažný lis – základné Booleovské funkcie
  • Ťažný lis – inverzia signálu
  • Vstrekovacie zariadenie – konjunkcia a negácia funkcie
  • Kaliacia pec – disjunkcia
  • Montážna linka
  • Upínací prípravok – zaznamenávanie signálu v hydraulickej časti
  • Upínací prípravok – zaznamenávanie signálu v elektrickej časti
  • Výstružníkový stroj – riadenie závislé od polohy
  • Hydraulický lis – riadenie postupnosťou operácii závislé od tlaku a polohy
  • Rovinná fréza – riadenie postupnosťou operácii s aickou prevádzkou
 • Mechatronické systémy v automobilovom priemysle I
  • Získavanie a vyhodnocovanie informácií
  • Ochrana a bezpečnosť dát
  • Zhotovovanie protokolov a správ; použitie softvérov
  • Čítanie a používanie čiastkových, skupinových a komplexných technických výkresov, náčrtov
  • Čítanie a používanie schém komponentov pneumatických a hydraulických zariadení
  • Čítanie a používanie elektrických plánov
  • Zhotovovanie výkresov a náčrty jednotlivých dielov
  • Aktualizácia technických schém jednotlivých dielov, strojov a zariadení
  • Používanie prevádzkových informačných a komunikačných systémov v prevádzke
  • Opis produktu, pracovného postupu, funkcií pri odovzdávaní produktu / zariadenia
 • Mechatronické systémy v automobilovom priemysle II
  • Kontrola účinnosti bezpečnostných opatrení
  • Zabezpečenie ochrany priameho kontaktu
  • Kontrola mechanických a elektronických bezpečnostných opatrení a zariadení
  • Kontrola riadiacich a pomocných obvodov; riadenie a sledovanie zariadení počas prevádzky
  • Postupná kontrola hlavného obvodu v prevádzke; meranie prevádzkových hodnôt; nastavovanie hodnôt
  • Zavádzanie hydraulických a pneumatických zariadení do prevádzky
  • Postupy kontroly a úpravy mobility, rotácie, tlaku, teploty, plynulosti a systému pohybov
  • Skúška a zabezpečenie montáže, napájania, chladenia, mazania a odstraňovania výrobného odpadu
  • Nastavovanie prevádzkových programov a zabezpečenie plynulosti ich prevádzky
  • Skúmanie a práca so systémami prenosov signálu; prevádzkové zbernice
  • Vykonanie funkčnej skúšky mechatronických systémov v prevádzke
  • Kontrola ochranných opatrení pre elektromagnetickú kompatibilitu
  • Určenie parametrov počas prevádzky podniku automobilového priemyslu
  • Skúšobná prevádzka mechatronických systémov v podniku automobilového priemyslu