Dĺžka trvania kurzu:

1800 hodín
(497 hodín teória, 1303 hodín prax)

Rozsah hodiny:

45 minút

Číslo akreditácie:

3382/2017/107/5

Mechatronik

Efekt pre účastníkov:

 • Dokážu analyzovať mechatronický systém.
 • Poznajú technológiu spracovania kovov, ocele a liatiny, tepelné spracovanie ocelí.
 • Dokážu pracovať s neželeznými kovmi ľahkými aj ťažkými.
 • Poznajú plasty.
 • Vyznajú sa v problematike merania, tolerancie a pozná druhy namáhaní.
 • Dokážu vykonávať ručné obrábanie - orysovanie, pílenie a pilovanie, vŕtanie, odihlenie, vystružovanie, rezanie vonkajších a vnútorných závitov.
 • Poznajú základy pneumatiky.
 • Poznajú základy strojového obrábania ako je sústruženie, frézovanie a pozná rezné podmienky pri obrábaní.
 • Poznajú základy elektrotechniky a elektrického merania - Ohmov zákon, Kirchoffove zákony, základné prvky elektrických obvodov, schematické značky, sériové a paralelné radenie obvodov a princípy merania.
 • Vyznajú sa v inštalačnej technike, pozná svietidlá a zásuvky (druhy a ich použitie), vypínače, umiestnenie inštalačných prvkov a vedení, označovanie prvkov inštalačnej techniky.
 • Pozná pevne zapojenú riadiacu logiku (VPS), pozná označovanie vodičov, cievky, relé, stýkače a doplnkové ochranné a bezpečnostné zariadenia používané vo VPS.
 • Poznajú programovateľný logický a a dokážu s ním vykonávať základné operácie.
 • Majú vedomosti z oblasti elektropneumatiky, pozná obvody s elektrickými a elektropneumatickými ventilmi a GRAFCET.
 • Dokážu vyhotoviť elektrické schémy (sPlan) a pneumatické schémy a programy (FluidSIM).
 • Majú vedomosti z oblasti 3D modelovania, dokáže pracovať s programom SlidWorks. Pozná základy hydrauliky, normy k zobrazeniu strojov a schém zapojení, poznajú konštrukciu hydraulických systémov a ich funkcie a využitie, pozná technické vybavenie a parametre ventilov a hnacích prvkov a hydraulické schémy zapojení na smer, rýchlosť, tlak a polohu.
 • Poznajú základy CNC techniky, výhody a konštrukciu CNC strojov, CNC - súradnicový systém, nulový bod, roviny, absolútny a inkrementálny rozmer.
 • Poznajú základy robotiky, základy programovania a vytváranie základných programov.
 • Majú rozšírené vedomosti z oblasti pneumatiky.
 • Ovládajú problematiku montáže a demontáže zostáv a podzostáv a témy ako štruktúru prevádzok, organizáciu údržby, manažment kvality, princípy montáže a demontáže, zdvíhacie zariadenia, spoje, oporné a nosné jednotky.
 • Majú vedomosti z oblasti elektropneumatiky, pozná špeciálne pneumatické časti, rôzne spôsoby riadenia ventilových otvorov, prevádzkové režimy, elektropneumatické a elektronické riadiace systémy a predpisy a normy v elektropneumatike.
 • Májú vedomosti z oblasti hydrauliky ako je nastavenie hydraulických systémov a optimalizácia hydraulických obvodov.
 • Dokážu vybrať vhodné meracie, kontrolné a diagnostické systémy pri nasadení a kontrole MS, dokážu kontrolovať vstupné a výstupné signály, nastaviť meracie zariadenia, poznajú hraničné hodnoty, dokáže kontrolovať riadiace, regulačné a kontrolné zariadenia, nastaviť regulačné parametre, poznajú hodnotenie a nastavenie aktuátorov, menovitých hodnôt a elektricky a elektronicky riadených pohonov.
 • Dokážu systematicky odstraňovať chyby v MS, vyhľadávať poruchy a určovať možné príčiny porúch, posúdiť možnosti odstránenia chýb, zahájiť opravy chýb a kontrolovať dokumentáciu jednotkových funkcií a celkovej funkcie.
 • Dokážu uviesť mechatronické systémy do prevádzky, dokážu ich testovať z rôznych hľadísk (mechanické, elektrotechnické hľadisko) a vykonať nábeh zariadenia z elektrotechnické hľadiska.
 • Dokáže uviesť MS do prevádzky, zrealizovať nábeh zariadení z mechanického hľadiska a z hľadiska riadenia, dokáže vykonať revíziu elektrických častí a BOZP a poznajú protokol uvedenia zariadenia do prevádzky.
 • Poznajú pojem manažment kvality s tým súvisiaci servis a starostlivosť o zákazníka, dohľad nad kvalitou, metrológiu a ochranu životného prostredia.
 • Dokážu realizovať nasadenie mechatronických systémov priamo na pracovisku, ovláda bezpečnostné prvky a vyzná sa v návodov na obsluhu.

Obsahový rámec:

 • Ručné a strojové obrábanie, rezanie, tvarovanie a spájanie kovových a nekovových materiálov v mechatronike
  • Analýza mechatronického systému
  • Materiály a merania
  • Ručné obrábanie
  • Základy pneumatiky
 • Strojové obrábanie a základy elektroniky a elektrotechniky
  • Základy strojového obrábania
  • Základy elektrotechniky a elektrického merania
  • Inštalačná technika
 • Elektronika a elektrotechnika v mechatronických systémoch
  • Pevne zapojená riadiaca logika (VPS)
  • Programovateľný logický a
  •  Elektropneumatika
  • Vyhotovenie elektrických schém (sPlan)
  • Vyhotovenie pneumatických schém a programov (FluidSIM)
 • Technická dokumentácia, Hydraulika
  • 3D modelovanie
  • Základy hydrauliky
 • CNC technika, Základy robotiky a hydraulika
  • Základy CNC techniky
  • Základy robotiky
  •  Pneumatika
 • Montáž a demontáž zostáv a podzostáv
  • Montáž a demontáž zostáv a podzostáv
 • Oprava a údržba mechatronických systémov
  • Elektropneumatika (nadstavba)
  • Hydraulika (nadstavba)
  • Nasadenie a kontrola funkcií mechatronického systému (MS)
  • Opravy a údržba mechatronického systému (MS)
 • Opravy a údržba mechatronického systému (MS) 2 a Uvedenie do prevádzky
  • Opravy a údržba mechatronického systému (MS) 2
  • Uvedenie mechatronických systémov do prevádzky 1
 • Uvedenie mechatronických systémov do prevádzky
  • Uvedenie mechatronických systémov do prevádzky 2
  • Manažment kvality
  • Nasadenie mechatronických systémov na pracovisku