Dĺžka trvania kurzu:

2 dni 
(16 hodín priameho tréningu)

Rozsah hodiny:

45 minút

Cieľová skupina:

 • Manažéri všetkých úrovní
 • Projektoví manažéri
 • Vedúci tímov

Manažment zmien

Efekt pre účastníkov:

 • Pochopenie nevyhnutnosti zmien, ich zdroje, dôvody pre zmeny, potreba riadenia priebehu zmien.
 • Naučia sa vykonať nevyhnutné kroky pre úspešné presadenie a realizáciu zmeny.
 • Naučia sa pripraviť zdôvodnenie zmeny, vyvolať potrebu zmeny a získať ľudí pre podporu zmeny.
 • Naučia sa zostaviť správny tím pre realizáciu zmeny, definovať roly a zodpovednosti v zmenovom tíme; zohľadniť rôznorodé záujmy zainteresovaných strán.
 • Naučia sa kvalitne naplánovať zmenu, jej výstupy, rozdeliť na zmysluplné úseky – etapy, ktoré sa dajú efektívne riadiť.
 • Naučia sa efektívne komunikovať pred a počas zmeny.
 • Pochopenie dôvodov pre odpor voči zmenám u zamestnancov, naučia sa prekonávať tento odpor účinne a motivujúcim spôsobom.
 • Spoznajú kľúčové kompetencie manažéra pre riadenie tímu počas zmeny.
 • Naučia sa merať a hodnotiť výkonnosť počas zmeny, udržať nasadenie a motiváciu.
 • Naučia sa urobiť také kroky, aby sa zmena stala nezvratnou po úspešnej implementácii.
 • Naučia sa riadiť riziká spojené so zmenami.

Obsahový rámec:

 • Zmena ako spôsob adaptácie na meniace sa prostredie
  •  nevyhnutnosť zmien
  •  zmena, manažment zmien
  •  Pôvod zmien, dôvody pre zmenu
  •  podmienky pre úspešnú realizáciu zmeny
  •  dôvody zlyhania zmien
  •  koncepty a modely pre riadenie zmeny (Lewin, Kotter,...)
 • Zdôvodnenie zmeny
  •  zber a hodnotenie informácií, analýzy
  •  analytické nástroje pre zdôvodnenie zmeny
  •  dôvody, možnosti, alternatívy
  •  prínos zmeny, náklady a riziká
  •  identifikácia merateľných prínosov
  •  vytvorenie rámca zmeny
 • Vytvorenie tímu pre zmenu
  •  kombinácia kompetencií
  •  zainteresované strany, ich záujmy a obavy
  •  tímová dynamika
  •  rozdelenie zodpovedností
  •  nastavenie pravidiel spolupráce a rozhodovania
 • Plánovanie zmeny
  •  vízia cieľového stavu
  •  GAP analýza
  •  výstupy – produkty
  •  aktivity na dosiahnutie zmeny, závislosti
  •  plánovanie zdrojov
  •  zostavenie harmonogramu
  •  plánovanie fungovania tímu – pravidlá spolupráce a komunikácie
  •  delenie na etapy
  •  definovanie faktorov úspechu, nastavenie kontrolných mechanizmov pre realizáciu
 • Komunikácia o zmene
  •  komunikačný plán, pravidlá, formy, spôsob komunikácie voči rôznym stranám
  •  oznámenie zmeny
  •  postoje zamestnancov – dôvody odporu voči zmenám
  •  prekonanie odporu – postup
  •  Riziká komunikácie o zmene
 • Ľudia ako súčasť zmeny
  •  postoj k zmene
  •  emócie počas zmeny
  •  presadzovanie zmeny
  •  motivácia ľudí, nasadenie počas realizácie zmeny
 • Realizácia zmeny
  •  potreba podpory počas celej zmeny
  •  rola manažéra, zodpovednosti
  •  kľúčové kompetencie pre riadenie zmeny
  •  udržanie nasadenia, motivácia
 • Priebežné meranie a hodnotenie
  •  krátkodobé a dlhodobé ciele
  •  míľniky pre sledovanie postupu
  •  merania, posudzovanie a hodnotenie
  •  vizualizácia postupu
  •  spätná väzba
  •  určovanie priorít
  •  preverenie platnosti pôvodných predpokladov pre zdôvodnenie zmeny
 • Ukotvenie zmeny
  •  faktory úspechu a neúspechu zmien
  •  zabezpečenie trvalej zmeny
  •  dotiahnutie detailov
  •  zaznamenanie skúseností, poznatkov a ponaučení, získaných počas zmeny
 • Riadenie rizika
 •  práca s chybou – právo na chyby
 •  identifikácia a hodnotenie rizika
 •  plánovanie opatrení, posudzovanie, voľba stratégie
 •  zodpovednosť voči vedeniu/akcionárom/komunite