Dĺžka trvania kurzu:

10 dní
(100 hodín priameho tréningu)

Rozsah hodiny:

45 minút

Cieľová skupina:

 • Interní lektori
 • Špecialisti - podieľajúci sa na internom vzdelávaní

Lektorské zručnosti

Efekt pre účastníkov:

 • Naučia sa správne pripraviť svoju vzdelávaciu aktivitu vo vzťahu k vzdelávacím potrebám cieľovej skupiny, zvoliť vhodné formy a metódy výučby a pripraviť podporné materiály pre účastníkov.
 • Precvičia si vystupovanie pred skupinou v úlohe lektora, uvedomia si svoje silné stránky a priestor na zlepšenie.
 • Naučia sa pracovať interaktívne so skupinou, zapájať účastníkov vzdelávania do tvorivých aktivít.
 • Naučia sa zvládať nepríjemné otázky, náročné situácie a predchádzať im.
 • Naučia sa aktívne riadiť činnosť skupiny a priebeh vzdelávacej aktivity.
 • Získajú väčšiu istotu pri vystupovaní pred skupinou a sebavedomie v role lektora.

Obsahový rámec:

 • Rola lektora
  •  špecifiká vzdelávania dospelých
  •  spôsoby učenia sa dospelých
  •  vzdelávanie s využitím skúseností
  •  zaujatie a zapojenie účastníkov
 • Príprava vzdelávacej aktivity
  •  analýza vzdelávacích potrieb
  •  analýza cieľovej skupiny – účastníkov
  •  ciele vzdelávacej aktivity
  •  príprava štruktúry a obsahu
  •  voľba techník, metód; príprava pomôcok a študijných materiálov
 • Štruktúra vzdelávacej aktivity
  •  fázy, priebeh vzdelávania
  •  osvedčené princípy a postupy
  •  zásady pre dosiahnutie cieľa
  •  hodnotenie vzdelávacej aktivity
 • Vystupovanie lektora
  •  prezentácia
  •  komunikácia so skupinou
  •  neverbálna komunikácia
  •  kladenie otázok
 • Metódy a techniky práce so skupinou
  •  zapojenie a aktivita účastníkov
  •  vplyv aktivít na rozvoj znalostí a zručností
  •  hry a cvičenia na aktivizáciu účastníkov
    výklad s porozumením, použitie spätnej väzby
  •  brainstorming, hodnotenie a rozhodovanie v skupine
  •  moderovanie diskusie
  •  využitie pochvaly a kritiky
    príprava a tvorba modelových situácií, prípadových štúdií
  •  ukážky a praktické cvičenia vo vzdelávacej aktivite
 •  Techniky vizualizácie súvislostí a princípov
  •  diagram príčin a následkov (Ishikawa)
  •  myšlienkové mapy
  •  guľový blesk, technika šupiek
  •  analýza silového poľa
  •  SWOT analýza
 • Zvládanie náročných situácií počas vzdelávacích aktivít
  •  objektivita a nestrannosť lektora
  •  skupinová dynamika, neformálne autority
  •  správanie účastníkov, motivácia
  •  rôzne typy poslucháčov – účastníkov a prístup lektora
  •  zvládanie náročných otázok
  •  zvládanie námietok a kritiky
  •  motivácia lektora, relaxácia a psychohygiena