Dĺžka trvania kurzu:

1800 hodín
(552 hodín teória, 1248 hodín prax)

Rozsah hodiny:

45 minút

Číslo akreditácie:

3382/2017/107/3

Elektrotechnik aizačnej techniky

Efekt pre účastníkov:

 • Ovládajú základné pojmy z elektrotechniky, vedia pracovať s elektrostatickým polom, jednosmerným prúdom, s obvodmi jednosmerného prúdu, magnetickým polom a elektromagnetickou indukciou.
 • Vedia pracovať so striedavým prúdom, prechodnými javmi a trojfázovou sústavou.
 • Poznajú elektrické veličiny, komponenty pre jednosmerný a striedavý prúd, elektrické meracie metódy, výber káblov, elektrické siete.
 • Rozoznajú nebezpečenstvo preťaženia, skratu a prepätia.
 • Poznajú druhy pôsobenia elektriny a organizmus.
 • Poznajú základné pojmy za elektrotechnológie, vlastnosti elektrotechnologických materiálov, technické železo, vodivé materiály, izolačné materiály, polovodičové materiály, magnetické materiály, vodiče a káble, elektrolyty.
 • Poznajú materiály, ich vlastnosti a využitie v elektrotechnike.
 • Dokážu samostatne vybrať a zvoliť vhodné materiály na konštruovanie celkov elektrických zariadení.
 • Poznajú podstatu a princíp elektrotechnických zákonov a ich využívanie v praxi.
 • Poznajú riešenie jednoduchých a zložitých elektrických a elektronických obvodov.
 • Ovládajú časti a prvky priemyselnej elektroniky.
 • Dokážu sledovať signály a skontrolovať rozhrania.
 • Samostatne dokážu vykonávať systematické hľadanie chýb.
 • Vedia odskúšať a posúdiť funkciu ochranných vodičov a vodičov na vyrovnanie potenciálu.
 • Poznajú a ovládajú pasívne elektronické prvky (rezistor, potenciometer, kondenzátor, cievka, trnasformátor, reproduktor), aktívne elektronické prvky, (dióda, tranzistor, tyristor, diak a triak, integrované obvody) elektromechanické prvky, (spínač a prepínač, konektor, relé) senzory a aktuátory (elektromotor).
 • Dokážu riadiť jednoparametrové a viacparametrové regulované sústavy.
 • Disponujú najnovšími vedomosťami o aizačných prostriedkoch ako sú snímače, prevodníky, akčné členy a zosilňovače.
 • Dokážu aplikovať ovládaciu a regulačnú techniku v praxi.
 • Vedia samostatne využívať výpočtovú techniku pri riadení v aizačnej a výrobnej prevádzke. Ovláda programovanie PLC a jeho využitie v praxi.
 • Pozná základné pojmy z oblasti priemyselnej informatiky.
 • Poznajú základné pojmy z oblasti softvérových produktov, metód a postupov riešenia problémov aizácie.
 • Vedia samostatne vybrať, inštalovať a testovať komunikačné zariadenia v aizačných a výrobných procesoch podniku.
 • Poznajú formy a princípy fungovania komunikačných zariadení v sieťach.
 • Dokážu posúdiť hardvérové a softvérové komponenty a optimálne inštalovať a zavádzať systémy na prenos signálov a údajov do prevádzky.
 • Ovládajú kontrolu a nastavenie funkcií v aizačnej technike.
 • Vedia samostatne vybrať, pripojiť, zapojiť a použiť meracie, skúšobné a diagnostické nástroje.
 • Ovládajú kontrolu a nastavenie funkcií v aizačnej technike.
 • Vedia samostatne vybrať, pripojiť, zapojiť a použiť meracie, skúšobné a diagnostické nástroje.
 • Dokážu namerané a zistené hodnoty spracovať.
 • Absolvent modulu ovláda bezpečnosť aizovaných systémov a pracuje v súlade s bezpečnostnými predpismi podniku. Vie zavádzať komponenty aizačnej a výrobnej techniky do prevádzky.
 • Poznajú prevádzku aizačných a výrobných systémov a rozumie plánovaniu a riadeniu prevádzky.
 • Vedia kontrolovať a vyhodnocovať pracovné výsledky.
 • Ovládajú manažment kvality podniku.
 • Poznajú postupy, ktoré minimalizujú vplyv na životné prostredie.
 • Dbajú na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Obsahový rámec:

 • Elektronika a elektrotechnika
  • Základy elektrotechniky
  • Inštalácia elektrických zariadení v súlade s bezpečnostnými požiadavkami
  • Elektrotechnické materiály
 • Elektronika, Riadenie hydraulických a pneumatických obvodov, Elektrotechnické merania
  •  Elektronika
  • Riadenie hydraulických a pneumatických obvodov
  • Elektrotechnické merania
 • Elektronické prvky
  • Elektronické prvky
 • Úvod do aického riadenia, Riadiace systémy
  • Úvod do aického riadenia
  • Riadiace systémy
 • Programovanie aizačných zariadení, Priemyselná informatika
  • Programovanie aizačných zariadení
  • Priemyselná informatika
 • Komunikácia v priemyselnej aizácií, Inštalovanie a konfigurácia komunikačných zariadení, Merania v aizačnej technike
  • Komunikácia v priemyselnej aizácií
  • Inštalovanie a konfigurácia komunikačných zariadení
  • Merania v aizačnej technike
 • Automatizačná technika
  • Kontrola a nastavenie funkcií v aizačnej technike
  • Údržba aizačnej techniky
 • Bezpečnosť práce, Zavádzanie do prevádzky, prevádzka aizačných a výrobných systémov
  • Bezpečnosť aizačnej techniky a bezpečnosť práce
  • Zavádzanie do prevádzky, prevádzka aizačných a výrobných systémov
 • Plánovanie a riadenie prevádzky, kontrola a vyhodnocovanie pracovných výsledkov, Manažment kvality a Ochrana životného prostredia
  • Plánovanie a riadenie prevádzky, kontrola a vyhodnocovanie pracovných výsledkov
  • Manažment kvality
  • Ochrana životného prostredia
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci