Dĺžka trvania kurzu:

400 hodín
(130 hodín teória, 270 hodín prax)

Rozsah hodiny:

45 minút

Číslo akreditácie:

3382/2016/29/1

Elektromechanik - Slaboprúdová technika

Efekt pre účastníkov:

 • Ovládajú prácu na rozvodoch elektrickej energie nízkeho napätia (NN, napätia do 1000 V)
 • Zvládajú montáž, údržbu, opravy a pripájanie elektrických spotrebičov spotrebného aj priemyselného charakteru.
 • Vedia zapojiť a pripojiť rozvádzače pre bytové aj priemyselné použitie.
 • Ovládajú osadzovanie elektronických prvkov a pripájanie slaboprúdových modulov.
 • Uplatňujú sa vo výrobnej sfére kusovej i sériovej výroby.
 • So znalosťou konštrukcie a funkcie elektronických obvodov a prístrojov  vykonávajú vo výrobe skúšobné a kontrolné práce za použitia meracej techniky.
 • Dobrú orientáciu v technickej dokumentácii a znalosť základov elektrotechniky môžu využívať v oblasti služieb pri inštaláciách, diagnostike a opravách najrôznejších zariadení spotrebnej a priemyselnej techniky a domácich elektrospotrebičov.

Obsahový rámec:

Požiadavky potrebné na výkon profesie elektromechanik - slaboprúdová technika

 •    Požiadavky potrebné na výkon profesie elektromechanik - slaboprúdová technika

Technická dokumentácia

 •    Technické výkresy v elektromechanike
 •    Základy zobrazovania
 •    Kótovanie
 •    Technické výkresy
 •    Elektrotechnické kreslenie

Základy elektrotechniky I

 •    Základné pojmy v elektrotechnike
 •    Jednosmerný prúd
 •    Elektrostatické pole
 •    Magnetizmus a elektromagnetizmus
 •    Striedavé prúdy 10 hodín

Základy elektrotechniky II., základy

 •    Charakteristické vlastnosti materiálov používaných v elektrotechnike
 •    Elektrovodivé materiály, vlastnosti
 •    Polovodičové materiály
 •    Materiály pre magnetické obvody
 •    Izolanty
 •    Korózia kovov a jej príčiny
 •    Význam a účel elektrických meraní
 •    Základné vlastnosti a druhy meracích prístrojov
 •    Základné metódy merania elektrických veličín
 •    Meranie polovodičových súčiastok
 •    Meranie operačných zosilňovačov
 •    Základné elektrické merania

Elektronika

 •    Prvky elektronických obvodov
 •    Usmerňovače a stabilizátory
 •    Zosilňovače
 •    Oscilátory
 •    Integrované a operačné zosilňovače
 •    Modulátory a smerovače

Elektrické prístroje a stroje

 •    Elektrické prístroje - prehľad
 •    Spínacie stroje vn, nn - odpojovače, odpínače, výkonové vypínače
 •    Transformátory
 •    Točivé elektrické stroje

Automatizácia

 •    Úvodné informácie a základy kybernetiky
 •    Regulátory
 •    Snímače a prevodníky
 •    Ukazovacie a zobrazovacie prístroje
 •    Meracie ústredne
 •    Nespojitá regulácia
 •    Číslicová regulácia
 •    Aplikácia aizácie

Elektrické inštalácie strojov, prístrojov a zariadení

 •    Základné ustanovenia právnych noriem o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 •    Oboznámenie sa s počítačovým softvérom
 •    Elektroinštalácie
 •    Elektro montáže
 •    Elektrické stroje a ich riadenie
 •    Prevádzka elektronických systémov
 •    Elektrické inštalácie novej generácie