Dĺžka trvania kurzu:

2 dni 
(16 hodín priameho tréningu)

Rozsah hodiny:

45 minút

Cieľová skupina:

 • Manažéri
 • Projektoví manažéri
 • Vedúci tímov

Budovanie a vedenie tímov

Efekt pre účastníkov:

 • Poznajú rozdiel medzi tímom a pracovnou skupinou, výhody a potenciálne hrozby v tímovej práci, ako aj bariéry efektívnej spolupráce v tíme.
 • Naučia sa správne zostaviť a budovať tím, poznajú princípy tímovej dynamiky a fázy vývoja formujúceho sa tímu.
 • Poznajú princíp tímových rolí, naučia sa prideľovať úlohy a zodpovednosti v tíme podľa individuálnych predpokladov členov tímu.
 • Naučia sa správne narábať s vnímaním ostatných členov tímu, uvedomia si možné úskalia v posudzovaní iných ľudí a naučia sa im predchádzať v prospech tímovej spolupráce.
 • Naučia sa správne zvoliť štýl vedenia tímu a riadiť výkonnosť tímu.
 • Naučia sa predchádzať konfliktom v tíme a riešiť prípadné konflikty v prospech dobrej tímovej spolupráce.

Obsahový rámec:

 • Pracovná skupina a tím
  • rozdiely medzi tímom a prac. skupinou
  • charakteristiky tímu
  • rozdiely v tímovej a individuálnej práci
  • bariéry efektívnej spolupráce
 • Budovanie tímu
  • tímová dynamika
  • fázy vývoja tímu
  • úlohy, činnosť a zodpovednosti vedúceho tímu počas formovania tímu
  • pseudo-tím, potenciálny a skutočný tím – v čom sa líšia a čím sú charakteristické
 • Tímové roly
  • princíp tímových rolí
  • rozpoznanie predpokladov členov tímu
  • test sebapoznania pre vhodnosť do tímových rolí
  • charakteristiky jednotlivých typov, silné a slabé stránky
  • praktické využitie princípu tímových rolí pri zostavovaní a budovaní tímu
 • Spolupráca, tímový duch
  • vnímanie seba a druhých ľudí – členov tímu
  • chyby vo vnímaní
  • sebapoznanie, Johari okno
  • súťaživosť vs. spolupráca
 • Vedenie tímu a riadenie výkonnosti
  • vedenie s ohľadom na účinnosť a výsledky
  • štýly vedenia, situačné vedenie
  • zdroje moci
  • výkon pracovného tímu
  • systémové faktory ovplyvňujúce výkon
  • ľudské faktory
  • podmienky vybudovania výkonného tímu
  • predchádzanie a riešenie konfliktov v tíme