Dĺžka trvania kurzu:

200 hodín
(127 hodín teória, 73 hodín prax)

Rozsah hodiny:

45 minút

Číslo akreditácie:

3382/2015/97/3

Automatizácia systémov riadenia v strojárstve

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda prácu so systémami aizácie riadenia. Pozná hlavné a podporné funkcie výrobných systémov a hlavné procesy vo výrobe. Absolvent vie spravovať zákazky, určiť obsah výrobnej objednávky. Ovláda metódy na zabezpečenie procesu výroby, jeho postupnosti, výrobných krokov a kontrolných mechanizmov. Vie stanovovať ciele a postupy pre zabezpečenie kontroly kvality. Pozná ciele a úlohy údržby, ovláda riadenie údržby a typy zásahov a príkazov, vie vytvoriť plán údržby a servisu. Ovláda spôsoby manažmentu riadenia pohybu zásob vo výrobe. Vie identifikovať materiál, pozná spôsoby príjmu a výdaja materiálu, polotovarov, nedokončenej výroby a výrobkov na sklad. Pozná technológie pre príjem a výdaj na sklad a spôsob ich použitia. Vie zaznamenávať zmeny stavu na sklade. Vie vymedziť a vyhodnotiť výrobné aktivity, sledovať výrobné a servisné procesy a vytvárať a spravovať databázy opráv, zásahov.

Absolvent vzdelávacieho programu vie spravovať dokumentáciu týkajúcu sa výrobného procesu. Pozná spôsoby správy a archivácie, má prehľad v existujúcich systémoch a trendoch v dokumentácii. Má prehľad v rôznych typoch riadiacich systémov a ich využití vo výrobnom procese.

 

 


 • Informačné systémy pre aizáciu systémov riadenia – funkcie, nové trendy, prostredie výrobného systému a vizualizácia výroby
 • Plánovanie, analýza a vyhodnocovanie výrobného procesu
 • Výrobné procesy, organizačné rozdelenie výroby, riadenie a kontrola kvality
 • Riadenie výrobného procesu a sledovanie produktu – správa a údržba
 • Vstupy do výrobného procesu – zásoby, dodávatelia a ľudské zdroje, pohyby materiálu vo výrobnom procese
 • Spracovanie, zber a archivácia dát – výrobná dokumentácia

Efekt pre účastníkov:

 • Ovládajú prácu so systémami aizácie riadenia.
 • Poznajú rozdiel medzi priemyselnou aizáciou a informačným systémom na riadenie celkovej aizácie výrobných procesov.
 • Ovládajú funkcionality informačných systémov aizácie výrobného procesu typu MES/MOM, ich štruktúru, pozitíva a negatíva pre využitie v praxi.
 • Poznajú štruktúru DCS a majú prehľad o funkčnom prostredí, správe, údržbe a vlastnostiach výrobných systémov.
 • Vedia pracovať s užívateľským prostredím, poznajú procesné štandardy a KPI ukazovatele systémov aizácia riadenia výrobného procesu.
 • Vedia pracovať s parametrami a vstupmi výroby.
 • Poznajú nové trendy z oblasti vizualizácie.
 • Ovládajú systém a účel plánovania a jeho implementáciu v oblasti výroby.
 • Poznajú podmienené plánovanie výroby a variabilitu použitia alternatívnych zdrojov.
 • Vedia stanoviť množstvo vstupov do výroby, určiť prioritu úkonov a vybrať najvýhodnejšie variantu.
 • Vedia štatisticky vyhodnocovať výstupy výroby a poznajú metódy vyhodnotenia kvality, kapacity a produktivity.
 • Ovládajú sledovanie a vyhodnocovanie kľúčových faktorov pre výrobný proces, spracovanie procesných dát a vedia identifikovať problémy.
 • Poznajú princípy bilancovania a sledovania ukazovateľov výkonnosti, vedia pripraviť prehľad výstupov a ich interpretáciu.
 • Poznajú fungovanie aizácie systému riadenia výrobného procesu, typy a rozdelenie výroby.
 • Ovládajú základné princípy procesov vo vzťahu k výrobným systémom.
 • Vedia definovať procesy a podprocesy vo výroby.
 • Poznajú rozdiel medzi priemyselnou aizáciou a informačným systémom na riadenie celkovej aizácie výrobných procesov.
 • Poznajú hlavné a podporné funkcie výrobných systémov a hlavné procesy vo výrobe.
 • Vedia zadefinovať základné kritériá a podmienky pre vytvorenie výrobného postupu vrátane postupov a procesov, ktoré môžu nastať pri nesplnení očakávaných podmienok.
 • Ovládajú metódy na zabezpečenie procesy výroby, jeho postupnosti, výrobných krokov a kontrolných mechanizmov.
 • Vedia stanovovať ciele a postupy pre zabezpečenie kontroly kvality.
 • Ovládajú procesy pre evidenciu, analýzu a vizualizáciu výsledkov vstupnej, výstupnej kontroly a pre riadenie opráv.
 • Poznajú systém a štruktúru výrobného procesu, schému pracovných krokov a implementáciu informačného systému a ich vzájomné prepojenie.
 • Vedia spravovať zákazky, zadefinovať obsah výrobnej objednávky a jednotlivé vstupy (čas, materiál), ktoré určujú priebeh výroby.
 • Vedia riadiť výrobný tok po výrobných jednotkách na základe zvolených parametrov.
 • Poznajú metódy dohľadateľnosti výrobku, zberu a vyhodnocovanie údajov pre minimalizáciu výpadkov a chýb vo výrobnom procese.
 • Poznajú ciele a úlohu údržby, ovládajú riadenie údržby a typy zásahov a príkazov, vedia definovať plán údržby a servisu.
 • Ovládajú spôsoby manažmentu riadenia pohybu zásob vo výrobe.
 • Vedia identifikovať materiál, poznajú spôsoby príjmu a výdaja materiálu, polotovarov, nedokončenej výroby a výrobkov na sklad.
 • Poznajú technológie pre príjem a výdaj na sklad a spôsob ich integrácie a komunikácie.
 • Vedia zaznamenávať pohyby v skladovom toku a zadefinovať atribúty pre sledovanie a zaznamenanie stavu na sklade.
 • Ovládajú technológie na skrátenie doby vyhľadávania, implementáciu RFID technológie a použitie mobilných zariadení v procese.
 • Vedia pripraviť prehľad logistických procesov súvisiacich s riadením a správou zásob, prehľad základných technológií na identifikáciu položiek.
 • Vedia vymedziť a vyhodnotiť výrobné aktivity, sledovať výrobné a servisné procesy a vytvárať a spravovať databázy opráv, zásahov.
 • Vedia spravovať a vyhodnocovať dodávateľov podľa zadefinovaných podmienok a stanovovať parametre hodnotenia.
 • Vedia vyhodnocovať výkonnosť a produktivitu pracovníkov.
 • Poznajú riadenie a plánovanie ľudských zdrojov a rozdiel medzi HR a výrobným systémom.
 • Vedia spravovať dokumentáciu týkajúcu sa výrobného procesu pred začatím výroby a počas výroby.
 • Poznajú spôsoby správy a archivácie výrobnej dokumentácie a dát.
 • Poznajú prehľad existujúcich systémov a nové trendy v správe dokumentácie a jej integrácií do výrobného procesu.
 • Poznajú rôzne typy výrobných dát a technické podmienky pre ich zber a spracovanie.
 • Majú prehľad v rôznych typoch riadiacich systémov, ich využití a integrácií do výrobného procesu.
 • Vedia interpretovať výstupy zo systémov.