Dĺžka trvania kurzu:

2 dni 
(16 hodín priameho tréningu)

Rozsah hodiny:

45 minút

Cieľová skupina:

 • Vedúci tímov
 • Pracovníci tímov

Tímová spolupráca

Efekt pre účastníkov:

 • Naučia sa správne pripraviť svoju prezentáciu v zmysle štruktúry aj obsahu.
 • Precvičia si vystupovanie pred skupinou v úlohe prezentujúceho, uvedomia si svoje silné stránky a priestor na zlepšenie.
 • Naučia sa pracovať interaktívne so skupinou, zapájať účastníkov do  diskusie, zvládať námietky a nepríjemné otázky.
 • Naučia sa efektívne argumentovať a zvládať aj neverbálnu stránku svojho vystupovania.
 • Získajú väčšiu istotu pri vystupovaní pred skupinou a sebavedomie v boji s trémou.

Obsahový rámec:

 • Príprava prezentácie
  •  diagnostika cieľovej skupiny
  •  informovať alebo presvedčiť?
  •  správne narábanie s faktami a informáciami
 • Argumentácia
  • argument – nástroj na zmenu názoru a presviedčanie 
  • efektívna argumentácia
  •  argumenty dôkazu a úžitku
  •  6 krokov pre silný argument
  • najčastejšie omyly v presviedčaní 
 • Štruktúra prezentácie
  •  najčastejšie používané formy štruktúry
  •  rôzne typy štruktúry s ohľadom na cieľ
  •  zaujímavý začiatok – základ úspechu
  •  trefný koniec – nástroj na ovplyvnenie spokojnosti
  • nástroje na oživenie a doplnenie prezentácie
  •  najčastejšie chyby a podceňované fakty
 • Verejné vystúpenie
  •  príprava pred prezentáciou
  •  aký dôležitý je prvý dojem
  •  ako zanechať čo najlepší prvý dojem
  •  reč tela a jej zvládanie
  •  sebavedomý rečník
 • Tréma
  • fyzické a psychické prejavy trémy
  • ako bojovať s trémou, dá sa vyhrať?
  • ako trému maskovať pred publikom
  • triky na zvládanie trémy
 • Zvládanie kritiky a námietok
  •  správanie účastníkov, motivácia, zaujatie témou
  •  rôzne typy poslucháčov a adekvátny prístup prezentujúceho
  •  zvládanie náročných otázok
  •  zvládanie námietok a kritiky, rady ako sa nenechať „rozhodiť“