Dĺžka trvania kurzu:

2 dni 
(16 hodín priameho tréningu)

Rozsah hodiny:

45 minút

Cieľová skupina:

 • Vedúci pracovníci
 • Všetci

Time a stres management

Efekt pre účastníkov:

 • Zefektívnenie vlastnej práce účastníkov
 • Posilnenie schopnosti účastníkov v oblasti práce s časom - stanovovania cieľov, rozhodovania o prioritách a úlohách, vlastného plánovania
 • Posilnenie schopnosti účastníkov efektívne pracovať s časom svojich podriadených
 • Rozpoznanie vlastných stresorov s ich eliminácia
 • Naučiť sa proaktívne a reaktívne metódy zvládania stresu

Obsahový rámec:

 • Spôsoby riadenia zdrojov a nástroje kontroly –
  • analýza a východiská
  • Ako to robím dnes?
  • V čom sa cítim istý?
  • S čím som spokojný?
  • Čo považujem pri riadení času za najväčší problém?
  • Ktoré problémy sa najčastejšie opakujú?
  • Čo z toho môžem ja ovplyvniť?
 • Diagnostika seba samého v riadení času a organizácii práce
  • zlodeji času
  • vlastná výkonnostná krivka, zladenie vlastnej výkonnosti a požiadaviek zo strany organizácie
  • zvládanie časového stresu, jeho eliminácia prostredníctvom plánovania
  • určenie vlastných silných a slabých stránok v oblasti riadenia času a práce
 • Práca s cieľmi, prioritami, úlohami
  • osobné ciele, zadané ciele, kaskádovanie cieľov
  • rozhodovanie o cieľoch, komunikácia cieľov podriadeným
  • zadávanie úloh, najčastejšie chyby pri zadávaní úloh
  •  delegovanie, ako nástroj na riadenie času
 • Práca s prioritami iných a ich komunikácia
  • tvorba akčného plánu a práca s ním
  •  motivácia verzus direktíva pri komunikácií cieľov a priorít
  •  racionálne zadávanie priorít – ako sa vyhnúť stretu priorít
 • Stres
  •  druhy stresu a ktorý je ten môj
  •  reakcie na stres, typológia
  •  prejavy stresu, reakcie fyzické a psychické
  •  kríza, vyhorenie – ako mu predchádzať
 • Stresory
  • pravidelné a občasné stresory
  • prečo ľudia nebojujú so stresormi
  •  čo zmeniť a s čím sa zmieriť
  •  koľko stresu si vytvárame sami?
  •  návody na zvládanie stresu
  •  Plán na zvládanie stresu