Dĺžka trvania kurzu:

400 hodín
(105 hodín teória, 295 hodín prax)

Rozsah hodiny:

45 minút

Číslo akreditácie:

3382/2014/75/6

Obrábač kovov

Efekt pre účastníkov:

 • Poznajú vlastnosti technických materiálov používaných v strojárstve.
 • Vedia čítať a kresliť strojárske výkresy súčiastok.
 • Vedia stanoviť správny technologický postup a zvoliť optimálne podmienky pre výrobný proces a presne definovať jednotlivé časti.
 • Správne sa orientujú v príslušných normách a technických predpisoch.
 • Poznajú základné spôsoby spracovania technických materiálov pomocou sústruhov, brúsok a frézok.
 • Dodržiavajú zásady a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Dokážu realizovať pracovné činnosti tak, aby nenarušovali životné prostredie a naopak prispievali k jeho zveľaďovaniu.

Obsahový rámec:

Pracovné podmienky v oblasti kovovýroby

 

 •    Prehľad požadovaných odborných špecifických znalostí

Strojárska technológia I.

 •    Vlastnosti technických materiálov
 •    Skúšanie technických materiálov
 •    Technické materiály kovové
 •    Technické materiály nekovové
 •    Základy metalografie a tepelné spracovanie
 •    Povrchové úpravy

Základy technického kreslenia

 •    Pomôcky na kreslenie
 •    Normalizácia v technickom kreslení
 •    Technické zobrazovanie
 •    Kreslenie náčrtov
 •    Kótovanie výkresov
 •    Predpisovanie kvality povrchu

Strojárska technológia II.

 •    Lejárstvo
 •    Tvárnenie
 •    Tepelné delenie materiálov
 •    Zváranie
 •    Spájkovanie
 •    Lepenie
 •    Montážny proces

Technológie spracovania kovov

 •    Lícovanie a presné opracovanie
 •    Základy trieskového obrábania
 •    Základy strojového obrábania

Technológia ručného spracovania kovov

 •    Základy ručného spracovania kovov
 •    Rezanie kovov
 •    Strihanie, sekanie a prebíjanie materiálu
 •    Pilovanie plôch
 •    Rovnanie a ohýbanie
 •    Vŕtanie a vystružovanie dier
 •    Ručné rezanie vonkajších a vnútorných závitov
 •    Ručné brúsenie

Technológia sústruženia

 •    Základné sústružnícke práce
 •    Zložitejšie sústružnícke práce
 •    Špecifické metódy sústruženia
 •    Rozbory technologických postupov

Technológia brúsenia

 •    Základné práce na brúskach
 •    Zložitejšie práce na brúskach
 •    Rozbory technologických postupov

Technológia frézovania

 •    Základné frézarské práce
 •    Zložitejšie frézarské práce
 •    Špecifické metódy frézovania
 •    Rozbory technologických postupov