Dĺžka trvania kurzu:

5 dní
(40 hodín priameho tréningu)

Rozsah hodiny:

45 minút

Cieľová skupina:

 • Bez vymedzenia

Komunikačné a prezentačné zručnosti

Efekt pre účastníkov:

 • Zopakujú si správne zásady komunikácie a ukážu najčastejšie komunikačné chyby, ktorých sa dopúšťame.
 • Naučia sa správne pripraviť svoju prezentáciu v zmysle štruktúry aj obsahu.
 • Precvičia si vystupovanie pred skupinou v úlohe prezentujúceho, uvedomia si svoje silné stránky a priestor na zlepšenie.
 • Naučia sa pracovať interaktívne so skupinou, zapájať účastníkov do  diskusie, zvládať námietky a nepríjemné otázky.
 • Naučia sa efektívne argumentovať a zvládať aj neverbálnu stránku svojho vystupovania.
 • Získajú väčšiu istotu pri vystupovaní pred skupinou a sebavedomie v boji s trémou.

Obsahový rámec:

 • Komunikácia
  •  čo je vlastne komunikácia
  •  10 falošných predstáv o komunikácií
  •  ako nespáchať verbálnu „samovraždu“
  •  čím spestriť verbálnu komunikáciu
 • Komunikačné štýly
  •  asertivita v komunikácií
  •  ako pristupovať k pasívnemu a dominantnému
  •  ako sa brániť manipulácií
  •  aktívne počúvanie ako nástroj
  •  efektívna formulácia pre lepšie porozumenie strán
 • Argumentácia
  • argument – nástroj na zmenu názoru a presviedčanie 
  • efektívna argumentácia
  •  argumenty dôkazu a úžitku
  •  6 krokov pre silný argument
  •  najčastejšie omyly v presviedčaní
 • Príprava prezentácie
  •  diagnostika cieľovej skupiny
  •  informovať alebo presvedčiť?
  •  správne narábanie s faktami a informáciami
  •  vhodná štruktúra prezentácie
  •  rôzne typy štruktúry s ohľadom na cieľ
  •  nástroje na oživenie a doplnenie prezentácie
 • Verejné vystúpenie
  •  príprava pred prezentáciou
  •  aký dôležitý je prvý dojem
  •  ako zanechať čo najlepší prvý dojem
  •  reč tela a jej zvládanie
  •  sebavedomý rečník
 • Zvládanie kritiky a námietok
  •  správanie účastníkov, motivácia, zaujatie témou
  •  rôzne typy poslucháčov a adekvátny prístup prezentujúceho
  •  zvládanie náročných otázok
  •  zvládanie námietok a kritiky
  •  rady ako sa nenechať „rozhodiť“