Dĺžka trvania kurzu:

2 dni 
(16 hodín priameho tréningu)

Rozsah hodiny:

45 minút

Cieľová skupina:

 • Manažéri
 • Vedúci pracovníci

Hodnotenie a hodnotiaci rozhovor

Efekt pre účastníkov:

 • Osvoja si informácie potrebné k hodnoteniu výkonu svojich podriadených.
 • Identifikujú svoje slabé stránky v oblasti poskytovania spätnej väzby.
 • Naučia sa pravidlá hodnotenia efektívneho komunikovania.
 • Osvoja si vhodné a nevhodné spôsoby vedenia hodnotiaceho rozhovoru.
 • Získajú poznatky, o rozvojových možnostiach nasledujúcich po hodnotiacom rozhovore.

Obsahový rámec:

 • Meranie výkonnosti
  •  Dôvody merania výkonnosti
  •  Meranie výkonu ako základ hodnotenia
  •  Meranie výkonu a hodnotenie – nástroje na riadenie a zvýšenie výkonnosti
 • Hodnotenie
  •  Prínosy hodnotenia: pre zamestnanca, pre manažéra, pre firmu
  •  Čo spôsobí absencia hodnotenia
  •  Hodnotenie výkonu vs. hodnotenie správania
  •  Dobre nastavené hodnotenie
  •  Problémy s hodnotením a najčastejšie chyby
 • Riadenie pracovného výkonu jednotlivca
  •  Podmienky individuálnej výkonnosti
  •  Prepojenie výkonu zamestnanca na ciele firmy
 • Spätná väzba
  •  Príprava na spätnú väzbu
  •  Efekt spätnej väzby
  •  Pozitívna spätná väzba STAR
  •  Rozvojová spätná väzba STARAR
 • Hodnotiaci rozhovor
  •  Zámer hodnotiaceho rozhovoru
  •  Výstupy z hodnotiaceho rozhovoru
  •  Fázy hodnotiaceho rozhovoru
  •  Priebeh a úskalia
  •  Tipy na úspešné zvládnutie
 • Rozvojové potreby a možnosti
  •  nástroje na následný rozvoj zamestnanca