Dĺžka trvania kurzu:

2 dni 
(16 hodín priameho tréningu)

Rozsah hodiny:

45 minút

Cieľová skupina:

 • Manažéri
 • Vedúci pracovníci

Efektívna manažérska komunikácia

Efekt pre účastníkov:

 • Naučia sa eliminovať neefektívne a využívať efektívne prvky v komunikácii.
 • Identifikujú pozitíva a negatíva svojej manažérskej komunikácie vyplývajúce z manažérskeho štýlu a temperamentu.
 • Naučia sa efektívne neverbálne  a verbálne komunikovať a pochopiť neverbálnu a verbálnu komunikáciu komunikačného partnera.
 • Osvoja si zásady efektívnej manažérskej komunikácie pri poskytovaní a prijímaní informácií.
 • Precvičia si techniky a schopnosti asertívnej komunikácie, využiteľné v manažérskej praxi.
 • Naučia sa predchádzať a zvládať konfliktné situácie.

Obsahový rámec:

 • Efektívna komunikácia
  • štruktúra komunikácie
  • schéma komunikácie
  • znaky efektívnej komunikácie
  • zásady efektívnej komunikácie
  • komunikačné stopky
  • komunikačné zlozvyky
  • osobnosť a komunikácia
  • sebapoznanie manažéra
 • Manažérske štýly a komunikácia
 • Efektívna verbálna komunikácia manažéra
  • aktívne počúvanie
  • práca s otázkami
  • empatia
  • otvorenosť
  • akceptácia komunikačného partnera
  • efektívna komunikácia manažéra pri poskytovaní informácií
  • efektívna komunikácia manažéra pri prijímaní informácií
 • Transakčná analýza
  • tri JA prístupy v komunikácii
  • paralelné transakcie
  • skrížené transakcie
 • Asertívna komunikácia v práci manažéra
  • podstata asertívnej komunikácie
  • asertívne práva
  • asertívne techniky
  • asertívne schopnosti
 • Efektívna neverbálna komunikácia manažéra
  • kanály neverbálnej komunikácie