Dĺžka trvania kurzu:

60 dní
(40 hodín priameho tréningu)

Rozsah hodiny:

45 minút

Cieľová skupina:

 • Manažéri
 • majitelia firiem
 • projektoví manažéri

(bez špeciálneho ekonomického vzdelania)

Controlling

Efekt pre účastníkov:

 • Pochopenie pojmu controlling a jeho významu pre riadenie firmy.
 • Spoznanie konceptu controllingu, odporúčania pre nastavenie obsahu a rozsahu controllingu vo firme.
 • Naučenie / zopakovanie základných pojmov z oblasti podnikových financií a ich využitie pri riadení.
 • Pochopenie fungovania prevádzkového cyklu.
 • Naučia sa správne využívať nástroje pre finančné riadenie firmy a využívať finančné indikátory pre hodnotenie firmy.
 • Porozumejú forme a významu finančných výkazov.
 • Naučia sa činnosti pre riadenie pracovného kapitálu (cash-flow) a správne použitie kalkulácií pre tvorbu cien.
 • Porozumejú významu a funkcii reportingu.
 • Naučia sa vytvárať a interpretovať reporty pre rôzne použitie pri manažérskom rozhodovaní a hodnotení firmy.

Obsahový rámec:

 • činnosti pri finančnom riadení
  • rozpočtovanie a plánovanie
  • financovanie a platobný styk
  • controlling a reporting
  • automatizácia činností finančného riadenia pomocou systémov
 • Controlling
  • definície
  • typy a úlohy controllingu
  • rozdiel medzi účtovníctvom a controllingom, „manažérske“ účtovníctvo
  • koncept controllingu vo firme, postup pri nastavení
  • Finančné riadenie firmy
 • Základné pojmy podnikových financií
  • prevádzkový cyklus
  • financovanie počas prevádzkového cyklu
  • zisk vs. peniaze
  • štruktúra a obsah finančných výkazov
  • čítanie a použitie finančných výkazov
 • Finančné indikátory
  • účel finančných analýz
  • indikátory pre hodnotenie firmy
  • použitie pomerových ukazovateľov
  • výber finančných indikátorov pre hodnotenie, odporúčané hodnoty
 • Riadenie cash-flow
  • štruktúra pracovného kapitálu
  • činnosti pri riadení pracovného kapitálu
  • predchádzanie pohľadávkam po lehote
  • riešenie pohľadávok po lehote a nedobytných pohľadávok
 • Kalkulácie cien
  • zostavenie a použitie kalkulácií
  • priame a režijné náklady
  • postup pri kalkulácii cien
  • priestor na manažérske rozhodnutia
  • bod zvratu
  • fixné a variabilné náklady
 • Reporting
  • účel reportovania
  • rozsah reportu, úroveň detailu
  • kľúčová informácia
  • postup pri tvorbe reportu
  • voľba grafickej reprezentácie